Εκπαίδευση

Δωρεάν μεταπτυχιακό στις Νευροεπιστήμες

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά και προθεσμία

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
03/03/2021 | 07:10

Είκοσι θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η Ιατρική Σχολή οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, Κτηνιατρικής πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας και διακρίσεων
  • Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετική με τους λόγους εκπόνησης μεταπτυχιακών σπουδών
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Δήλωση του Ν. 1599/86
  • Φωτογραφία

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μηνών, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2810394868 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected]