Υποτροφίες & Πρακτική

ΑΠΘ: Τριάντα υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία

Τριάντα υποτροφίες χορηγεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε πρωτοετείς φοιτητές.
12/03/2021 | 18:17

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την χορήγηση τριάντα υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου.

Συγκεκριμένα θα δοθούν:

 • 20 υποτροφίες για καταγόμενους από τον έναν τουλάχιστον γονέα από την Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και μόνο από τις : Δημοτικές Κοινότητες Α, Β, Γ, Δ, Ε
 • 10 υποτροφίες για καταγόμενους από τον έναν τουλάχιστον γονέα από την Δημοτική Ενότητα Έδεσσας και μόνο από την : Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

- έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία μέχρι 36 ετών

- έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο των Δημοτικών Κοινοτήτων (Α, Β, Γ, Δ, Ε) της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και από Λύκειο της Δημοτικής κοινότητας Έδεσσας της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας, (σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»)

- έχουν εισαχθεί κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων σε Τμήμα του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021

- προέρχονται από οικογένειες των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το πρώτο κλιμάκιο του φορολογητέου εισοδήματος της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων, που σήμερα είναι 20.000,00€ (άρθρο 112 παρ. 1 του Ν. 4387/2016), όπως αυτό (πρώτο κλιμάκιο) προσδιορίζεται κάθε φορά με τους εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς νόμους

- έχουν καλές και πατριωτικές αρχές

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Επίσημο πιστοποιητικό εγγραφής και φοίτησης σε Τμήμα του Α.Π.Θ. ακαδ. έτους 2020-2021 όπου θα αναφέρεται ο τρόπος εισαγωγής του υποψηφίου στο Τμήμα φοίτησης
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων 
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου της Δημοτικής κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας για τους καταγόμενους από την Έδεσσα και αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου από τις Δημοτικές Κοινότητες (Α, Β, Γ, Δ, Ε) της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για τους καταγόμενους από τη Θεσσαλονίκη, με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» 
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια του/της υποψηφίου/ιας, β) η ηλικία του/της υποψηφίου/ιας, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. γ) η καταγωγή του/της υποψηφίου/ιας από τη Δημοτική κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας ή από Δημοτικές Κοινότητες (Α, Β, Γ, Δ, Ε) της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, είτε από την πατρική, είτε από την μητρική γραμμή του/της υποψηφίου/ιας (σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης») 
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο), φορολογικού έτους 2019 που αφορά εισοδήματα έτους 2019 της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας, του/της υποψηφίου/ιας, εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται. Στην περίπτωση που οι γονείς του/της αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος, υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση υποψηφίου/φιας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού, ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του/της ιδίου/ίας του/της υποψηφίου/ιας
 • Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης
 • Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2020, με τα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2019
 • Βεβαιώσεις από Τράπεζες: όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 & 668 (εισοδήματα από τόκους), απαραίτητα προσκομίζονται από τις Τράπεζες, βεβαιώσεις για τα κεφάλαια από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι έως 31/12/2019 είτε είναι καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές, είτε μετοχές, ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο/η υποψήφιος/ια θα δηλώνει ότι: α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης, β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά). Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Α.Π.Θ. και οι υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται υπόψη γ) ότι δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 320 ευρώ (αφορά άτομα από την Έδεσσα) και 289 ευρώ (αφορά άτομα από την Θεσσαλονίκη) και διαρκεί για 12 μήνες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310995214 και 2310997250 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected] και [email protected]