Εκπαίδευση

60 θέσεις στον Θρησκευτικό και Προσκυνηματικό Τουρισμό

Κριτήρια επιλογής, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Διιδρυματικό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στον Θρησκευτικό και Προσκυνηματικό Τουρισμό.
05/03/2021 | 07:00
Εξήντα θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
 
Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού και το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού λειτουργούν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στον Θρησκευτικό και Προσκυνηματικό Τουρισμό.
 
Κριτήρια επιλογής:

- Γενικός βαθμός πτυχίου, με ανώτατο όριο τα 45 μόρια

- Προηγούμενη σχετική ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών: 10 μόρια

- Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, πιστοποιημένη κατά τον παρόντα Κανονισμό: 10 μόρια

- Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου: 5 μόρια

- Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία: μέχρι 10 μόρια

- Προφορική συνέντευξη: κατ’ ανώτατο όριο 20 μόρια

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω)
  • Αποδεικτικά για ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης
  • Αποδεικτικά για ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης
  • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα και οι λόγοι συμμετοχής
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
  • Υπεύθυνη δήλωση με επικυρωμένη ψηφιακή υπογραφή

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, στη Γραμματεία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: [email protected].