Εκπαίδευση

Τριάντα άτομα στη Σχολική Συμβουλευτική

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση λειτουργεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
02/03/2021 | 20:00
Τριάντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 • Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες γλώσσες της Ε.Ε. στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 
 • Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS 
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
 • Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κριτών, ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
 • Διδακτορικό δίπλωμα 
 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές
 • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά συναφών επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μηνών, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 5.125 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2103688197