Υποτροφίες & Πρακτική

12 θέσεις ερευνητών στο πρόγραμμα BIOMED-20

Επιστημονικά θέματα, απαιτούμενα προσόντα και προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συμμετάσχει στο πρόγραμμα BIOMED-20, ανακοινώνει 12 θέσεις για νέους ή έμπειρους ερευνητές.
18/02/2021 | 12:00

Οι ερευνητικές ομάδες των τμημάτων Ιατρικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Χημείας, Μαθηματικών και Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα BIOMED-20 προκηρύσσουν δώδεκα θέσεις για νέους ή έμπειρους ερευνητές (τεχνικοί, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές).

Απευθύνεται σε ερευνητές (τεχνικούς, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές) που επιθυμούν να διεξάγουν πρωτότυπη έρευνα, που εστιάζεται στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου, τη μοριακή βάση των διαταραχών της ανάπτυξης και την πληρέστερη κατανόηση νευροψυχολογικών διαταραχών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν για λεπτομέρειες στους επιστημονικούς υπεύθυνους των ερευνητικών ομάδων.

Για τις θέσεις υποψηφίων διδακτόρων απαιτείται εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή δυνατότητα άμεσης υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επιστημονικά θέματα:

  • Ο ρόλος των αναδιοργανωτών χρωματίνης στην αναπτυξιακή σηματοδοτική πορεία Hedgehog (Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Θωμαΐς Παπαμαρκάκη, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρικό Τμήμα, [email protected]; 26510 07563). 

Θέση: Μεταδιδακτορικός ερευνητής/τρια (24 μήνες).

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Βιολογίας, ή Χημείας, Φυσικής, Ιατρικής ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών ή Ιατρικής. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Eμπειρία σε μικροσκοπία και σε τεχνικές χειρισμού DNA, RNA, πρωτεϊνών. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε πειράματα ζωϊκών μοντέλων. Γενικές γνώσεις λειτουργίας υπολογιστών. Χρήση του διαδικτύου, χρήση Windows, χρήση εφαρμογών Office.

  • Εφαρμογή και ανάπτυξη νέων στατιστικών μεθόδων για την επεξεργασία και ανάλυση βιοϊατρικών, γονιδιακών δεδομένων (genome data) (Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Μπατσίδης, Τομέας Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Τμήμα Μαθηματικών, [email protected], 26510 08232 σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Μπάγκαβο ([email protected]; 26510 08225).

Θέση: Μεταδιδακτορικός ερευνητής/τρια (24 μήνες).

Απαιτούμενα προσόντα: Διδακτορικό δίπλωμα σε μία από τις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές: Υπολογιστική Στατιστική ή Μαθηματική Στατιστική ή Βιοστατιστική, ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή Επιδημιολογία. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη στατιστική ανάλυση δεδομένων. Επιθυμητά Προσόντα: Προγραμματισμός σε R ή Python ή BioPerl. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται: Microarray ή Gene expression ή microRNA data analysis, Gene ontology and Gene set analyses, Metagenome and Epigenome data analysis). Αποδεδειγμένη ευχέρεια σε χειρισμό βάσεων μεγάλου όγκου δεδομένων (Hive ή SQL ή Bioconductor ή γενικότερα εμπειρία σε genome databases και browsers αυτών). Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή περιοδικά Στατιστικής. Εργασιακή ή μεταδιδακτορική εμπειρία.

  • Εφαρμογή και ανάπτυξη νέων στατιστικών μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας και όγκου (Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Μπατσίδης, Τομέας Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Τμήμα Μαθηματικών ([email protected], 26510 08232 σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Μπάγκαβο ([email protected], 26510 08225).

Θέση: Μεταδιδακτορικός ερευνητής/τρια (24 μήνες).

Απαιτούμενα προσόντα: Διδακτορικό δίπλωμα σε μία από τις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές: Υπολογιστική Στατιστική ή Μαθηματική Στατιστική ή Βιοστατιστική. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη στατιστική ανάλυση δεδομένων. Επιθυμητά Προσόντα: Προγραμματισμός σε R ή Python. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων. Ευχέρεια σε εφαρμογές ανάλυσης γονιδιακών δεδομένων (π.χ. JMP genomics, γενικά Genomics data analysis software). Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή περιοδικά Στατιστικής. Εργασιακή ή μεταδιδακτορική εμπειρία.

  • Ετερογένεια και δυναμική διαφοροποίησης εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων (Υπεύθυνος: Καθηγητής Σπύρος Γεωργάτος, Εργαστήριο Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Ινστιτούτο Βιοιατρικών Ερευνών (ΙΤΕ) και Ινστιτούτο Βιοεπιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων [email protected],  26510 08044).

Θέση 1: Υποψήφιος/α Διδάκτορας (24 μήνες) Προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής. Στοιχειώδης εμπειρία στη Φωτομικροσκοπία και τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA. Εξοικείωση με βλαστικά κύτταρα επιθυμητή.
Θέση 2: Τεχνικός (24 μήνες) Προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής. Εμπειρία σε Φωτομικροσκοπία/Συνεστιακή Μικροσκοπία και σε καλλιέργειες κυττάρων. Εξοικείωση με βλαστικά κύτταρα επιθυμητή.

  • Πυρηνικός φάκελος, χρωματίνη και αναπτυξιακές διαταραχές: Ρόλος και συμπληρωματικότητα διαμεμβρανικών πρωτεϊνών (Υπεύθυνος: Αν. Καθηγήτρια Αναστασία Πολίτου, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρικό Τμήμα, [email protected] ; 26510 07714.

Θέση 1: Υποψήφιος/α Διδάκτορας (24 μήνες) Απαραίτητα προσόντα: (α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Βιολογίας, Χημείας, Μοριακής Γενετικής, Βιοχημείας, Ιατρικής ή συναφούς Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. (β) Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master) αντίστοιχου Τμήματος ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο. (γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιπρόσθετα επιθυμητά, αλλά όχι απαραίτητα προσόντα: Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές ανάλυσης RNA/DNA και πρωτεϊνών.

Θέση 2: Τεχνικός για την υποστήριξη της Μονάδας Ανάλυσης Βιομοριακών Αλληλεπιδράσεων (24 μήνες) Απαραίτητα προσόντα: (α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Βιολογίας, Χημείας, Μοριακής Γενετικής, Βιοχημείας ή συναφούς Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. (β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιπρόσθετα επιθυμητά, αλλά όχι απαραίτητα προσόντα: (α) Μεταπτυχιακές σπουδές, (β) Εργαστηριακή εμπειρία σε μεθοδολογία ανάλυσης βιομοριακών αλληλεπιδράσεων, σε βιοφυσικές και βιοχημικές μεθόδους και σε βασικές τεχνικές Μοριακής/Κυτταρικής Βιολογίας.

  • Χαρακτηρισμός υποπληθυσμών προγονικών κυττάρων του καρδιαγγειακού για χρήση σε εμφραγματικά ζωικά μοντέλα (Υπεύθυνος: Παναγιώτης Κούκλης - Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας του Τμήματος Ιατρικής, [email protected].

Θέση 1: Μεταδιδακτορικός ερευνητής/τρια (20 μήνες) Περιγραφή: μεταγραφική και πρωτεομική ανάλυση μοναδιαίων κυττάρων για την ταυτοποίηση και αναγνώριση κυτταρικών υποπληθυσμών με κοινά φαινοτυπικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ Bιοεπιστημών (Ιατρική, Βιολογία, Μοριακή Βιολογία, κ.α.) της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο της αλλοδαπής καθώς και Διδακτορικό σε παρεμφερές αντικείμενο. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητά προσόντα/εμπειρία: Τουλάχιστον τρίχρονη εμπειρία σε (α) καλλιέργειες πολυδύναμων (pluripotent) και πλειοδύναμων (multipotent) βλαστικών κυττάρων και σε συνθήκες διαφοροποίησης αυτών προς κυτταρικές σειρές μεσοδέρματος, (β) ανοσοιστοχημικές μεθοδολογίες και συνεστιακή μικροσκοπία σάρωσης, (γ) πειράματα ζωϊκών μοντέλων (δ) κυτταρομετρία ροής (ε) τεχνικές χειρισμού DNA, RNA, πρωτεϊνών.

Θέση 2: Tεχνικός (24 μήνες) Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: (α) πτυχίο ΑΕΙ Bιοεπιστημών (Ιατρική, Βιολογία, Μοριακή Βιολογία, κ.α.) της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο της αλλοδαπής. (β) πτυχίο Master Βιοεπιστημών της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο της αλλοδαπής. Επιθυμητά προσόντα/εμπειρία σε κυτταρομετρία ροής, ανοσοιστοχημικές μεθοδολογίες και συνεστιακή μικροσκοπία σάρωσης, καλλιέργειες πολυδύναμων (pluripotent) και πλειοδύναμων (multipotent) βλαστικών κυττάρων. Kαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  • Μελέτη του μεταβολισμού του όγκου σαν παράγοντα ανάπτυξης χημειοανθεκτικότητας στον καρκίνο του μαστού (Υπεύθυνη: Αγγελική Μαγκλάρα - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας του Τμήματος Ιατρικής, [email protected].

Θέση : Μεταδιδακτορικός ερευνητής/τρια (24 μήνες). Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: (α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Βιολογίας, Χημείας, Μοριακής Γενετικής, Βιοχημείας, Ιατρικής ή συναφούς Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. (β) Διδακτορικό στο πεδίο Βιολογίας του Καρκίνου ή στον μεταβολισμό ή σε παρεμφερές αντικείμενο. (γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητά προσόντα/εμπειρία: (α) καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων in vitro (β) κυτταρομετρία ροής (γ) βασικές τεχνικές Μορ. Βιολογίας (τεχνικές χειρισμού DNA, RNA, πρωτεϊνών).

  • Ρύθμιση της β-οξείδωσης στην καρδιομυογένεση και στη νευρογένεση μέσω μεταμεταφραστικών τροποποιήσεων (Υπεύθυνος: Επ. Καθηγητής Πασχάλης-Θωμάς Δούλιας, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, [email protected], 26510 08428.

Θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/τρια (24 μήνες). Εμπειρία σε τεχνικές χειρισμού κυττάρων, βιοχημικές, αναλυτικές και τεχνικές μοριακής βιολογίας. Εμπειρία σε τεχνικές ταυτοποίησης πρωτεϊνών με χρήση φασματομετρίας μάζας. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

  • Μελέτη μοριακών βιοδεικτών με προγνωστική και προβλεπτική αξία σε νεοπλάσματα (Υπεύθυνη: Άννα Μπατιστάτου, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Ιατρικής, [email protected].

Θέση: Υποψήφιος/α Διδάκτορας (24 μήνες).

Απαραίτητα προσόντα: (α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Βιολογίας, Χημείας, Μοριακής Γενετικής, Βιοχημείας, Ιατρικής ή συναφούς Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. (β) Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master) αντίστοιχου Τμήματος ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο. (γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021.