Εκπαίδευση

Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα και προθεσμία

Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη» οργανώνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
21/02/2021 | 16:10
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας λειτουργεί διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

 1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο
 2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
 3. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
 4. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση (ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή)
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών, που αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με σχετική επαγγελματική εμπειρία
 • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες
 • Αποδεικτικά τουλάχιστον τριετούς επαγγελματικής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου
 • Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές

Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα.

Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι μερικής φοίτησης (part time), απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 24 μήνες και τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες.

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και οι δαπάνες του καλύπτονται από τα δίδακτρα των φοιτητών.

Το κόστος των διδάκτρων καθορίζεται από τη Διατμηματική Επιτροπή και είναι 8.000 ευρώ (2.000 ευρώ για κάθε εξάμηνο).

Οι φοιτητές καταβάλουν τα δίδακτρα πριν την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Το πρόγραμμα εποπτεύεται από τη Σύγκλητο και τον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου και διοικείται από Ειδική Διατμηματική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ των τριών Τμημάτων που υποστηρίζουν το Executive MBA (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας). 

Το χρονοπρόγραμμα των μαθημάτων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθούν, χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους.

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα απογεύματα εργάσιμων ημερών.

Το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τις περιόδους των ακαδημαϊκών διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2108203638 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected]