Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για 10000 θέσεις με επίδομα 2520 ευρώ

Ποιοι και πώς συμμετέχουν - Ποιες περιοχές αφορά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα voucher σε 10.000 ανέργους του ΟΑΕΔ από 30 έως 49 ετών με επίδομα ύψους 2.520 ευρώ
25/01/2021 | 11:32

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα voucher σε 10.000 ανέργους του ΟΑΕΔ από 30 έως 49 ετών με επίδομα ύψους 2.520 ευρώ. 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους δικαιούχους στην πλατφόρμα του voucher (voucher.gov.gr) ολοκληρώνεται την 1η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί:   

  • Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών
  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητα των τομέων τεχνικών επαγγελμάτων:  μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών υγείας – πρόνοιας τουρισμού και επισιτισμού
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
  • Πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών κατόπιν εξειδικευμένης σύζευξης των ωφελούμενων με επιχειρήσεις

Αιτήσεις στο πρόγραμμα ΟΑΕΔ μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr

Κριτήρια - Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης
  • Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κατανομή για ανέργους στο πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Επίδομα - Αποζημίωση δικαιούχων

 Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας 2.520 ευρώ (Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 1.000,00€. Επίδομα πρακτικής άσκησης 1.520,00€).

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:  1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr ) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».  2. Να «διαφυλάξει» την αίτησή του σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.  3. Στην περίπτωση που έχει αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, ο ωφελούμενος θα πρέπει να επιλέξει το σχετικό πεδίο της Αίτησης. 

Τα επιπλέον δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, επί ποινή αποκλεισμού, ο ωφελούμενος θα πρέπει να τα προσκομίσει στον πάροχο της επιλογής του. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.

Διαβάστε επίσης: