Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 10 προσλήψεις για τεχνικά επαγγέλματα στο δήμο Πειραιά

Ζητείται προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Την πρόσληψη νέου προσωπικού, μέσω ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε ο Δήμος Πειραιά.
21/01/2021 | 12:55

Την πρόσληψη νέου προσωπικού, μέσω ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε ο Δήμος Πειραιά.

Η νέα προκήρυξη ΣΟΧ αφορά 10 άτομα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο διαγωνισμός, εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και πρόκειται να δημοσιευθεί εντός των επόμενων ημερών μαζί με τη 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Συγκεκριμένα, ζητούνται για τη Διεύθυνση Μηχανολογικού - Ηλεκτρολογικού του Δήμου Πειραιά:

 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ  & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ 1
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ) 3
 • ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 2

Απαραίτητα προσόντα:

 

 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

 •  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου ΣΤ΄ ειδικότητας, οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1 ης ή 2ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013
 • Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας

 ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών Κατασκευών ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών - Υαλοπινάκων και Κουφωμάτων ή Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή Μεταλλουργίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 •  Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ΄ τάξης Β’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α’ ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης
 • Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.∆. Σελίδα 8 από 15 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 51/2012 όπως ισχύει)
 • Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια µηχανοδηγού-χειριστή
 • Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού - χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας

 ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

 •  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας ή Άδεια Εργοδηγού ψυκτικού του Π.Δ.1/2013,όπως ισχύει
 • Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983 ή Ν 347572006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 2022566