Επιχειρείν

Παράταση για την υποβολή αίτησης εξαίρεσης από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων

Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Μέχρι πότε οι αιτήσεις
19/01/2021 | 16:50

Έως και τις 31 Ιανουαρίου 2020 παρατείνεται η υποβολή αίτησης εξαίρεσης από τον ειδικό φόρο ακινήτων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

 

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού.

Οι εξαιρούμενες της ως άνω υποχρέωσης περιπτώσεις αναφέρονται στην παράγραφο 2, 3 και 4 του ίδιου άρθρου 15.

Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του νόμου ορίζεται ότι : «3. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν: α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα στο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου αυτού. β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων. γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περίπτ. γ’ και στ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, καθώς και αυτά της περίπτ. δ’ της παραγράφου 3 του ίδιου νόμου».