Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά και προθεσμία

Πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών λειτουργεί η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Πολυτεχνείου Κρήτης.
24/01/2021 | 07:05

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Πολυτεχνείου Κρήτης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν:

 1. Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής. Με τις ίδιες, ως ανωτέρω, προϋποθέσεις, γίνονται δεκτοί αλλοδαποί φοιτητές και, γενικά, κάτοχοι Δ.Μ.Σ. απονεμηθέντος από ομοταγή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2. Μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, σε ειδικές περιπτώσεις, όπου οι υποψήφιοι έχουν αποδεδειγμένα εξαιρετική επίδοση και ερευνητικό έργο, όπως δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά με κριτές, ευρεσιτεχνίες, μπορεί να γίνονται δεκτοί με ειδική αιτιολόγηση από τη Συνέλευση του Τμήματος
 3. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως Υποψήφιοι Διδάκτορες, μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication)
 • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (αν το δίπλωμα ή το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ)
 • Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού άρτιας γνώσης Αγγλικών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Περίληψη της διπλωματικής/πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας
 • Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων με αναφορά των λόγων για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές
 • Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιευμάτων, διακρίσεων, και επαγγελματικής εμπειρίας
 • Τρεις συστατικές επιστολές, από τις οποίες τουλάχιστον οι δύο πρέπει να είναι από το οικείο Τμήμα αποφοίτησης

Οι υποψήφιοι διδάκτορες να καταθέσουν αίτηση αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication.

Προθεσμία: Έως την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2821037358 και [email protected]

Λίγα λόγια για την Σχολή

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80 ως Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και δέχθηκε για πρώτη φορά 30 προπτυχιακούς φοιτητές το 1990.

Έκτοτε, η Σχολή Η.Μ.Μ.Υ. έχει αναπτυχθεί σηµαντικά.

Οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν ξεπεράσει τους 180 και το ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό τα 26 µέλη.

Η Σχολή είναι διαρθρωµένη σε τέσσερις τοµείς: Τοµέας Πληροφορικής, Τοµέας Τηλεπικοινωνιών, Τοµέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Τοµέας Συστηµάτων.

Λειτουργεί ένα επιτυχηµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών από τις αρχές της δεκαετίας του '90, το οποίο έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Πολλοί απόφοιτοι της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. έχουν ακολουθήσει µεταπτυχιακές σπουδές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απόφοιτοί µας είναι πλέον µέλη ∆ΕΠ σε κορυφαία Πανεπιστήµια της Β. Αµερικής, ερευνητές σε Πανεπιστήµια, εθνικά κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, ερευνητικά εργαστήρια στη βιοµηχανία (π.χ. Rice–U.S., NICTA–Australia, Telcordia–U.S.), καθώς και επιτυχηµένοι επαγγελµατίες µηχανικοί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Πάνω από τα µισά µέλη ∆ΕΠ έχουν αποκτήσει το ∆ιδακτορικό τους ∆ίπλωµα σε κορυφαία ξένα πανεπιστήµια και αρκετοί εργάστηκαν για πολλά χρόνια ως µέλη ∆ΕΠ στο εξωτερικό πριν ενταχθούν στο δυναµικό της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ.

Tα τρέχοντα υψηλά επίπεδα της επιστηµονικής δραστηριότητας, των δηµοσιεύσεων και της ανταγωνιστικής ερευνητικής χρηµατοδότησης οφείλονται στην άρτια επιστηµονική κατάρτιση, τις συνεχείς προσπάθειες και το ταλέντο των µελών ∆ΕΠ και των φοιτητών της Σχολής.

Η διεθνής αναγνώριση των προσπαθειών τους πιστοποιείται και από σειρά βραβείων καλύτερης δηµοσίευσης που έχουν απονεµηθεί σε µέλη ∆ΕΠ της Σχολής από το διεθνές Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ), όπως επίσης και από τη συµµετοχή τους σε επιτροπές σύνταξης κορυφαίων επιστηµονικών περιοδικών και επιτροπές τεχνικού προγράµµατος σηµαντικών συνεδρίων του κλάδου.