Επιχειρείν

ΑΑΔΕ: Παράταση στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για προϊόντα

Ποιες κατηγορίες αφορά

Ποιες κατηγορίες αφορά
14/01/2021 | 16:27

Παρατείνεται η ισχύς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% σε συγκεκριμένα προϊόντα που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, όπως αναφέρει σε εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ.

Στην απόφαση αναφέρεται, εκτός των άλλων ότι με τις διατάξεις του άρθρου 39, του νόμου 4753/2020 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α’), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α’ ).

Με τη νέα παράγραφο παρατείνεται έως και 30.4.2021 η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό ( 6%) της παραγράφου 50 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ ( κυρ. με ν. 2859/2000), η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο πρώτο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α’) και εφαρμόζονταν για το χρονικό διάστημα από 20.03.2020 έως και 31.12.2020.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 50 είχαν υπαχθεί σε συντελεστή ΦΠΑ 6% τα απαραίτητα αγαθά για την αντιμετώπιση του COVID 19 και τη αποφυγή της διασποράς του (μάσκες και γάντια των ΔΚ ΕΧ3926, ΕΧ4015, ΕΧ4818 ΕΧ6307), σαπούνι και παρασκευάσματα (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ3402), αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντηλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα ( των ΔΚ ΕΧ3307, ΔΚ ΕΧ3401, ΔΚ ΕΧ2828, ΕΧ3402 και ΔΚ 3808 και ΕΧ 3824), Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ2207) και καθαρή αιθυλική αλκοόλη (ΔΚ ΕΧ2207).

Σημειώνεται ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθ. πρωτ. Ε.2038/23.03.20 και την Ε.2152/25-09- 2020, εγκύκλιους Διοικητή ΑΑΔΕ, για την κοινοποίηση των διατάξεων του Α’ μέρους της ΠΝΠ 20/03/2020 (ΦΕΚ Α 68), και την παροχή πρόσθετων οδηγιών, αντίστοιχα, συνεχίζουν να ισχύουν, πλην της αναφερόμενης σε αυτή λήξης της διάρκειας εφαρμογής (31.12.2020), η οποία με τον ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227 Α), ορίζεται σε 30.4.2021.