Υποτροφίες & Πρακτική

Μεταδιδακτορικές υποτροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Ερευνητικοί κλάδοι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει για 14η συνεχή χρονιά την χορήγηση τεσσάρων μεταδιδακτορικών υποτροφιών για την ακαδημαϊκή περίοδο 2021 – 2022.
19/01/2021 | 19:20

Την χορήγηση τεσσάρων μεταδιδακτορικών υποτροφιών ανακοινώνει το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος τέσσερις υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμια του εξωτερικού ενώ για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.

Επιστημονικά πεδία:

 • Ενεργειακή Τεχνολογία
 • Περιβάλλον
 • Υλικά - Νανοτεχνολογία
 • Οπτοηλεκτρονική
 • Τεχνολογίες Νέφους και Έξυπνων Συσκευών
 • Τεχνολογίες Ρομποτικής και Μηχανική Όραση
 • Πληροφορική - Επιστήμη Δεδομένων
 • Βιοτεχνολογία - Αγροτική Ανάπτυξη
 • Ανοσοβιολογία
 • Αναγεννητιική Ιατρική
 • Γενετική
 • Γονιδιωματική Υπολογιστική
 • Καρκινογένεση
 • Νευροεπιστήμες
 • Φαρμακολογία

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια
 2. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή διδακτορικού διπλώματος πανεπιστημίου του εξωτερικού
 3. Ηλικία μέχρι 30 ετών, δηλαδή οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1990. Για τους υποψήφιους πτυχιούχους ιατρικής το όριο ηλικίας είναι μέχρι 32 ετών, δηλαδή οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1988.
 4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές 
 5. Μη κατοχή μόνιμης θέσης εξαρτημένης εργασίας

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτογραφία προσώπου του υποψηφίου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος 
 • Δύο έως τρεις συστατικές επιστολές καθηγητών που επέβλεψαν τη διδακτορική διατριβή. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποσταλούν στο [email protected] από τους ίδιους τους καθηγητές
 • Δήλωση για το προτεινόμενο ερευνητικό κέντρο και τον τίτλο της ερευνητικής πρότασης, καθώς και το αναλυτικό της πρόγραμμα
 • Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 α) ότι δεν κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας, β) ότι η ερευνητική πρόταση δεν αποτελεί μέρος άλλου χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος, γ) ότι παρέχει ρητή συγκατάθεση προς το Ίδρυμα για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τον σκοπό της εξέτασης της υποψηφιότητάς του, δ) ότι δεν έχει καταδικασθεί, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για πράξεις που διώκονται από τον ποινικό νόμο, καθώς και ε) (για τους άντρες υποψηφίους) ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νομίμως απαλλαγεί από αυτές

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά μόνον ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε 18.000€ ετησίως για έρευνα στην Ελλάδα και σε 30.000€ ετησίως για έρευνα στο εξωτερικό.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος.

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2103237973 και [email protected]