Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Ψυχολογίας

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, δέχεται αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
13/01/2021 | 07:07

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το  Τμήμα Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

  1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ με γνώσεις Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2, οι οποίοι είναι και κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ενιαίου αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
  2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ με γνώσεις Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2, που πληρούν 3 από 8 κριτήρια που έχει ορίσει το Τμήμα Ψυχολογίας

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 

  • Αίτηση και έντυπο περιγράμματος πρωτοκόλλου διδακτορικής διατριβής
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 5 σελίδες)
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης
  • Πιστοποιητικό για τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
  • Δήλωση του Νόμου 1599/1986 με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής (είτε μέσω Κ.Ε.Π. είτε με συμπλήρωση της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης μέσω του www.gov.gr)

Αιτήσεις έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2831077577, [email protected] και [email protected]