Προγράμματα Εργασίας

Επιστρεπτέα προκαταβολή 5: Ποιοι οι δικαιούχοι

Μέχρι πότε οι αιτήσεις – Ολόκληρο το ΦΕΚ

Μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου έχουν τη δυνατότητα οι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “myBusinessSupport”
05/01/2021 | 10:15

Μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου έχουν τη δυνατότητα οι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “myBusinessSupport” για τον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων ο νέος κύκλος αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριου- Δεκεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα αφορά:

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

Ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, με εξαίρεση:

  • επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020,
  • επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο αυτή.
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,
  • επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,
  • επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Οκτωβρίου 2020

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε το ΦΕΚ.

Διαβάστε επίσης: