Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ερευνητικά πεδία και δικαιολογητικά

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
28/11/2020 | 19:51

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Θέσεις - Πεδία Έρευνας

 • 1 - Βελτιστοποίηση μηχανολογικών κατασκευών από σύνθετα υλικά
 • 1 - Ανάπτυξη αλγορίθμων και μεθοδολογιών βέλτιστης χρήσης ρομποτικών βραχιόνων σε μετρολογικές εφαρμογές
 • 1 - Μελέτη, χαρακτηρισμός, έλεγχος, χρήσεις και προοπτικές περιβαλλοντικά φιλικών υλικών
 • 1 - Παρασκευή και χαρακτηρισμός σύγχρονων επιφανειακών επιστρωμάτων σε μεταλλικά υποστρώματα για μηχανολογικές εφαρμογές
 • 1 - Περιβαλλοντικές Επιδόσεις Συστημάτων Κίνησης Οχημάτων

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

- Προπτυχιακό τίτλο σπουδών από ΑΕΙ

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με ένα τουλάχιστον από τα βασικά πεδία έρευνας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου και μεταπτυχιακού τους διπλώματος από τον ΔΟΑΤΑΠ και είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού Ελληνικής γλωσσομάθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού (με ακριβή μέσο όρο)
 • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών ή/και δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Σχέδιο της ερευνητικής πρότασης της διδακτορικής διατριβής

Προθεσμία: Έως την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2321049124, 2321049125, [email protected]