Δημόσιο

3 φύλακες στον δήμο Αχαρνών

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας έως τις 30 Νοεμβρίου 2018

Για την στελέχωση της δομής του ξενώνα φιλοξενίας του δήμου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής τριών συμβασιούχων από το δήμο Αχαρνών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του δήμου.

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Δείτε αναλυτικά την ειδικότητα που ζητείται, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.