Επιχειρείν

e-ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τις ασφαλιστικές εισφορές

Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής

Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής
23/10/2020 | 13:03

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίστηκε η νέα παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι 30/04/2021, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Α’55), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Α’75).