Δημόσιο

Προσλήψεις στην Περιφέρεια Λακωνίας

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής
12/12/2018 | 12:21

Με έναν υπάλληλο ενισχύεται η Περιφέρεια Λακωνίας.

Ο νέος υπάλληλος θα πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ, προκειμένου να διοριστεί.

Η σύμβαση θα είναι διάκειας οκτώ μηνών και στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουκν υποψήφιοι 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση.