Υποτροφίες & Πρακτική

Υποψήφιοι διδάκτορες στο τμήμα Γεωπονίας

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Γεωπονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προκηρύσσει 13 θέσεις υποψήφιων διδακτόρων.
23/10/2020 | 19:48

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Γεωπονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Γνωστικά αντικείμενα:

Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής
1 θέση - Εδαφολογία
1 θέση - Οικοφυσιολογία
1 θέση - Γεωργική Μηχανολογία
1 θέση - Φυτοκοινωνιολογία – Σύγχρονες Εφαρμογές της Οικολογίας

Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής
2 θέσεις - Διατροφή Ζώων
2 θέσεις - Αποδοτικότητα συστημάτων ακριβείας στη Χοιροτροφία
1 θέση - Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων
1 θέση - Αναπαραγωγή Παραγωγικών Ζώων
1 θέση - Γενετική και βελτίωση παραγωγικών ζώων με τη χρήση ολικής γενωμικής συσχέτισης και διερεύνηση αλληλεπίδρασης γονότυπου – περιβάλλοντος σε εκτρεφόμενα είδη ιχθύων

Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
1 θέση - Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων / Πειραματική προσέγγιση
1 θέση - Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων στη Γεωργία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Υπεύθυνη δήλωση
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών (επιπέδου B2)
  • Κατάλογο δημοσιεύσεων και συμμετοχών σε ερευνητικά προγράμματα

Οι αιτήσεις αποστέλλονται υποχρεωτικά και με δύο τρόπους:

Α) με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορική με σφραγίδα στη Γραμματεία του Τμήματος
Β) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

Η διεύθυνση της Γραμματείας είναι: Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου, Σίνδος, 57400.

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310013865 και [email protected]