Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Λογοθεραπείας

Προσόντα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Λογοθεραπείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προσκαλεί υποψήφιους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
18/09/2020 | 07:16

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Λογοθεραπείας, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σημειώστε τα ελάχιστα τυπικά προσόντα:

  1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
  2. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017
  3. Επιτυχής παρουσίαση της πρότασης διδακτορικής διατριβής  σε τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά, σε μορφή pdf. στην πλατφόρμα εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Προσχέδιο/πρόταση διδακτορικής διατριβής 2.500 λέξεων με ερευνητικά ενδιαφέροντα και προτεραιότητες
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ορίζεται στα τρία πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610962801 και [email protected]