Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Ανάλυση χορηγιών, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τη διάταξη του κληροδοτήματος «Ελένης χήρας Γ. Τσακίρογλου», προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων υποτροφιών.
08/09/2020 | 18:49

Τη χορήγηση υποτροφιών, σύμφωνα με τη διάταξη του κληροδοτήματος «Ελένης χήρας Γ. Τσακίρογλου», προκηρύσσει η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης.

Συγκεκριμένα:

 • 1 υποτροφία σε προπτυχιακό φοιτητή στην Ελλάδα. Ποσό υποτροφίας 1.000€ (200€ Χ 5 μήνες)
 • 1 - σε μεταπτυχιακό φοιτητή στην Ελλάδα και ποσό υποτροφίας 1.000€ (200€ Χ 5 μήνες)
 • 1 - σε προπτυχιακό φοιτητή στο εξωτερικό. Ποσό υποτροφίας 2.450€ (350€ Χ 7 μήνες)
 • 1 - σε μεταπτυχιακό φοιτητή στο εξωτερικό. Ποσό υποτροφίας 2.450€ (350€ Χ 7 μήνες).

Θα χορηγηθούν σε φοιτητέςτων Ιατρικών Σχολών, Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 • είναι Έλληνες υπήκοοι
 • είναι Χριστιανοί ορθόδοξοι, διαμένοντες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
 • οι προπτυχιακοί να φοιτούν στο 3ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών και πάνω
 • είναι αριστούχοι (βαθμός από 8 και πάνω και εξαιρετικώς από 7,5 και πάνω)
 • έχουν ηλικία 17-30 ετών
 • μην είναι τέκνα εύπορων οικογενειών ή τέκνα συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγενικών Μελών του Δ.Σ. της ΕΣΤΙΑΣ και υπαλλήλων προσφάτως προσληφθέντων

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Πιστοποιητικό φοίτησης από την Σχολή, στο οποίο να αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του προηγουμένου έτους φοίτησης (2018-2019)
 4. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Τομέα με βαθμολογία τουλάχιστον «λίαν καλώς»
 5. Επικυρωμένα αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της οικείας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου έτους, τα οποία συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ
 6. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου
 7. Υπεύθυνη δήλωση

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών: ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 171 21 Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109333702