Προγράμματα Εργασίας

Κοινωφελής: Τέλος χρόνου για τις ενστάσεις

Όλες οι λεπτομέρειες

Μέχρι σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00 μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις.
28/07/2020 | 09:45

Μέχρι σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00 μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις για τις 36.500 θέσεις της Κοινωφελούς του ΟΑΕΔ.

Οι αιτιολογημένες ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ιστότοπο www.oaed.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), μέχρι την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις του αρμόδιου ΚΠΑ2.