Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Οικονομική της Εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
13/08/2020 | 07:30

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων οργανώνει το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
  • Δύο συστατικές επιστολές 
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
  • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας 
  • Δύο πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 - 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.500 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: despoinanimo@unipi.gr, τηλ. 2104142291