Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες ύψους €800 για σπουδές μεταπτυχιακού

Κριτήρια επιλογής, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Ίδρυμα Ρόδη Ρούφου - Κανακάρη προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
21/07/2020 | 07:09

Τη χορήγηση υποτροφιών ανακοινώνει το Ίδρυμα Ρόδη Ρούφου-Κανακάρη.

Αφορά όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχίο Master ή διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού στους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης ή της Ιστορίας.

Το μηνιαίο ποσό ανέρχεται στα 800 ευρώ και έχει διάρκεια 1 έτους (12 μήνες).

Κριτήρια πιλογής: 

 1. Βαθμολογία πτυχίου των υποψηφίων με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον "ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ"
 2. Προτεραιότητα δίδεται σε φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών με τον επιδιωκομενο
 3. Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας που ομιλείται στη χώρα όπου προτίθενται να σπουδάσουν οι υποψήφιοι
 4. Οικονομική κατάσταση των υποψηφίων και των οικογενειών τους

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση με περιγραφή του περιεχομένου των μεταπτυχιακών σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας και ηλικίας
 • Υπεύθυνη δήλωση: α) δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα/ίδρυμα και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη και β) ότι δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από Πανεπιστήμιο εξωτερικού
 • Πιστοποιητικό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο ενδιαφερόμενος γίνεται δεκτός
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Σχολής, με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου τουλάχιστον "ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ"
 • Πτυχίο ξένης γλώσσας
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας(εισοδήματα γονέων και εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του ίδιου του ενδιαφερομένου)

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 7206900, 210 7231462 (ώρες 9.00 π.μ - 6.00 μ.μ)