Εξωτερικο

Εργασία για λογιστές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αρμοδιότητες, μισθός, απαιτούμενα προσόντα και προθεσμία

Με λογιστές ενισχύεται η εταιρεία CORE-ASSET CONSULTING.
30/07/2020 | 20:16

Η εταιρεία CORE-ASSET CONSULTING προσλαμβάνει λογιστές.

Καθήκοντα:

  • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη θεραπεία σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τη φερεγγυότητα 2 για προτεινόμενες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων νέων προϊόντων και συναλλαγών
  • Υποστήριξη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου IFRS
  • Επικοινωνία με τους εξωτερικούς ελεγκτές σχετικά με τα ΔΠΧΠ και τη Φερεγγυότητα 2

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Λογιστικής
  • Γνώση Πληροφορικής
  • Εμπειρία εργασίας σε τεχνική λογιστική ομάδα
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώση νομοθετικών πλαισίων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
  • Λεπτομερής γνώση των απαιτήσεων αναφοράς IFRS και Solvency 2

Μισθός: 40.000-70.000 ευρώ
Προθεσμία: Έως Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020
Υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ
Περιοχή: Ηνωμένο Βασίλειο, Εδιμβούργο