Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Πρόσκληση για υγειονομικές εξετάσεις

Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

Ο Α.Σ.Ε.Π., διενήργησε αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων όλων των γυναικών υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένες στον Β΄ επικουρικό πίνακα κατάταξης
03/07/2020 | 11:30

Όπως ορίζεται στην προκήρυξη 6Κ/2018, προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» των κλάδων ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης επί τη βάσει των «ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», οι υποψήφιοι/-ες που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποβάλλονται σε Υγειονομικές εξετάσεις και εν συνεχεία σε Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Λόγω αποκλεισμού σημαντικού αριθμού γυναικών υποψηφίων στις διενεργηθείσες, κατά το προηγούμενο έτος, αθλητικές δοκιμασίες και προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος από την οικεία προκήρυξη αριθμός διοριστέων γυναικών (35 θέσεις), το Α.Σ.Ε.Π., διενήργησε αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων όλων των γυναικών υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένες στον Β΄ επικουρικό πίνακα κατάταξης των ως άνω κλάδων, ήτοι συνολικά 691 υποψηφίων, και ακολούθως κατήρτισε τον «Αλφαβητικό πίνακα επιλαχουσών γυναικών υποψηφίων», ο οποίος περιλαμβάνει 618 γυναίκες υποψήφιες οι οποίες πληρούν τα προβλεπόμενα προσόντα των οικείων κλάδων και ως εκ τούτου δύναται να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις για τη διαπίστωση της υγειονομικής τους καταλληλότητας για την άσκηση των καθηκόντων των προκηρυχθεισών θέσεων.

Οι ως άνω υποψήφιες, οι οποίες καλούνται σε υγειονομικές εξετάσεις, περιλαμβάνονται στον ως κατωτέρω «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ επιλαχουσών γυναικών υποψηφίων ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στα Καταστήματα (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) του Α.Σ.Ε.Π.,εντός 20 ημερών, από 4 Ιουλίου έως και 23 Ιουλίου 2020 να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Προκήρυξη 6Κ/2018
Ειδική Επιτροπή Πρακτικών Δοκιμασιών
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.