Εκπαίδευση

Ψηφιακές Επικοινωνίες από το Παν/μιο Πειραιώς

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα.
07/07/2020 | 18:30
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα οργανώνει το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
  • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων
  • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Μια φωτογραφία 
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: 4.500 ευρώ
Αιτήσεις έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104142773 και ds_dcomm@unipi.gr