Εκπαίδευση

Αιτήσεις στο δωρεάν πρόγραμμα «Φυτιατρική και Περιβάλλον»

Σκοπός, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Φυτιατρική και το Περιβάλλον.
30/07/2020 | 20:14
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Φυτιατρική και το Περιβάλλον οργανώνει το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 
Σκοπός του προγράμματος:
- η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν τη Φυτιατρική και το Περιβάλλον
- η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα προαναφερόμενα αντικείμενα

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβάλλουν αίτηση μόνο ηλεκτρονικά στο [email protected] στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο καθορισμένο, σύμφωνα με την πρόσκληση, χρονικό διάστημα.

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π.
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
  • Υπεύθυνη δήλωση

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2421093006, 2421093112 και [email protected]