FutureLab

Ο Ψηφιακός Μετα-σχηματισμός στην πράξη

Στην Ελλάδα που μετασχηματίζεται, η Office Line πρωτοπορεί

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός απαιτεί βούληση για ταξίδι με μοναδικό προορισμό τον ψηφιακό κόσμο του Σήμερα με τις τεχνολογίες του Αύριο.

 

Τα οφέλη από τον Ψηφιακό Μετασχηματι-σμό προκύπτουν μόνο μέσα από το συνδυασμό τεχνολογίας, ανθρώπων, δεξιοτήτων, διαδικασιών και οργανωτικής αλλαγής. 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός σημαίνει Ευφυής Απόδοση

Στον πυρήνα του, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός αφορά τόσο στις οργανωτικές αλλαγές, όσο και στην εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής. Ο συνδυασμός ψηφιακών τεχνολογιών με οργανωτικές αλλαγές, οι οποίες απαιτούνται για την οικοδόμηση μιας ψηφιακής κουλτούρας προσανατολισμένης στις πληροφορίες, δίνει στους Οργανισμούς και στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοσή τους, να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.

Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι Managers εστιάζουν στη αύξηση των εσόδων και τη μείωση του κόστους. Αντιθέτως η Office Line, έχοντας υλοποιήσει αναρίθμητα  απαιτητικά projects, υπογραμμίζει τη σημασία  συγκεκριμένων τομέων απόδοσης, οι οποίοι αν βελτιστοποιηθούν οδηγούν νομοτελειακά σε αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας:

 1. Λήψη και χρήση δεδομένων - σε πραγματικό χρόνο -  που αφορούν στις εμπειρίες των πελατών, ώστε να βελτιωθεί η αλληλεπίδραση με τους πελάτες
 2. Παρακολούθηση και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την υποστήριξη προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων με σκοπό την συνεχή βελτίωση τους
 3. Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών πιο αποτελεσματικά, για να λειτουργεί το ανθρώπινο δυναμικό πέρα ​​από τα όρια της τυπικής οργάνωσης
 4. Εφαρμογή βαθύτερων και πιο στοχευμένων αναλύσεων, οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη λήψη αποφάσεων
 5. Ανάπτυξη αποτελεσματικών και ευέλικτων διαδικασιών και συστημάτων οι οποίες οδηγούν στην ταχύτερη αντίδραση και σε γρήγορες επιχειρηματικές αλλαγές
 6. Υιοθέτηση καινοτόμων, ευέλικτων και ανθεκτικών επιχειρηματικών μοντέλων

 

Πυξίδα στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός έχει σταθερά ανοδική πορεία, τόσο στις αναπτυγμένες, όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες τα τελευταία 15 χρόνια. Ο τουρισμός, οι τράπεζες, η ψυχαγωγία και το λιανικό εμπόριο ήταν στην πρωτοπορία αυτής της αλλαγής. Οι μεταφορές, η ασφάλιση και η υγειονομική περίθαλψη αναδύονται γρήγορα. Στην επόμενη δεκαετία, προβλέπεται πως όλες οι βιομηχανίες θα γνωρίσουν τα οφέλη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι μια ανταγωνιστική, επιτακτική ανάγκη, για το Σήμερα και για το Αύριο.

Ποια είναι, όμως τα κύρια εφόδια που χρειάζεται μια επιχείρηση ή ένας Οργανισμός για να εφαρμόσει έναν επιτυχημένο Ψηφιακό Μετασχηματισμό;

Η εξειδικευμένη ομάδα του Digital Transformation unit της Office Line ξεχωρίζει τα παρακάτω:

 1. Σαφήνεια στο στόχο, ξεκάθαρο όραμα και ικανότητες.
 2. Πρωτεύοντα ρόλο έχει το Ανθρώπινο δυναμικό επαφής (πρώτης γραμμής), που είναι επιφορτισμένο με την εξυπηρέτηση των πελατών.
 3. Οι υπεύθυνοι για τον μετασχηματισμό πρέπει να κατανοήσουν την ανάγκη επένδυσης σε τεχνολογικές πλατφόρμες που είναι ισχυρές και ευέλικτες για να εφαρμοστούν ολοκληρωτικά (προσέγγιση 360ο).
 4. Επένδυση στην ανάπτυξη της ικανότητας των στελεχών και του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις πληροφορίες, οι οποίες παράγονται από τα διαθέσιμα δεδομένα και να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών.
 5. Συμμόρφωση με  τη χρήση των προσωπικών δεδομένων. Ιδιαίτερα η Διοίκηση θα πρέπει να πρωτοστατήσει στην καθιέρωση αξιών και  συμπεριφορών, που σχετίζονται με την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών. Η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η εμπιστοσύνη, η χρήση της κοινής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων ξεκινά από την κορυφή.
 6. Αξιολόγηση της προόδου, όσον αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων από το εργατικό δυναμικό, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι ένα συνεχές ταξίδι, όχι απλά ένας προορισμός!
 7. Υιοθέτηση εταιρικής κουλτούρας προσανατολισμένη στην συνεργασία και την απόδοση.

 

Η πρόσφατη Κρίση ανέδειξε τον Ψηφιακό Μετασχημα-τισμό ως μια παγκόσμια απαίτηση και ως απόλυτη προτεραιότητα. Μπορεί να απαιτούνται τολμηρές αποφάσεις, αναδιοργάνωση, επένδυση, σκληρή δουλειά, δημιουργικό-τητα, αλλά αποτελεί μονόδρομο.

Η οργανωτική αλλαγή & οι προκλήσεις

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο στην αγορά ψηφιακών συσκευών,  λογισμικού και εφαρμογών, ούτε στην πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών χωρίς να συνοδεύεται από οργανωτική αλλαγή δεν μπορεί να οδηγήσει σε έναν επιτυχημένο Ψηφιακό Μετασχηματισμό, ο οποίος θα λειτουργήσει ευεργετικά στην απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης αποφέροντας βελτιστοποιημένα αποτελέσματα. Τα οφέλη θα επιτευχθούν με το συνδυασμό τεχνολογίας, ανθρώπων, δεξιοτήτων, διαδικασιών και οργανωτικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύονται τρεις μεγάλες προκλήσεις:

Η πρώτη πρόκληση για τους ηγέτες των επιχειρήσεων είναι να δημιουργήσουν μια νοοτροπία στην οποία οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να εκφράσουν και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους προς όφελος της εταιρείας. Τα παραδοσιακά μοντέλα οργάνωσης δεν λειτουργούν στην ψηφιακή εποχή. Ούτε οργανωτικές κουλτούρες που βασίζονται στην ατομική απόδοση, αντί της ομαδικής συνεργασίας, για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων.

Η δεύτερη πρόκληση είναι να εφαρμοστεί μια κουλτούρα προσανατολισμένη στην πληροφόρηση σε ολόκληρη την εταιρεία, αλλά και πέρα ​​από αυτήν, στους πελάτες και τους συνεργάτες, να συν-δημιουργήσει αξία και καινοτομία μέσω της πιο έξυπνης χρήσης ψηφιακών εργαλείων και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Η τρίτη πρόκληση είναι η ιεράρχηση των αναδυόμενων τομέων, όπου έχουν άμεση εφαρμογή οι νέες τεχνολογίες, καθώς και η βελτιστοποίηση τομέων, όπου η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει καταλυτικά το αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες μετακινούνται από ένα σύστημα φυσικών πρακτόρων σε ένα μικτό σύστημα με διαδικτυακές λύσεις υψηλού επιπέδου και βελτίωση του φυσικού δικτύου μέσω της υψηλής τεχνολογίας.

 

Στην Ελλάδα που μετασχηματίζεται, η Office Line πρωτοπορεί

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι μια παγκόσμια απαίτηση. Η πρόσφατη Κρίση το ανέδειξε ως απόλυτη προτεραιότητα. Μπορεί να απαιτούνται τολμηρές αποφάσεις, αναδιοργάνωση, επένδυση, σκληρή δουλειά, δημιουργικότητα, αλλά αποτελεί μονόδρομο για την Ελληνική Πολιτεία και τις  Ελληνικές επιχειρήσεις, κάθε είδους και μεγέθους.

Η Office Line αποτελεί τον έμπιστο και ιδανικό σύμβουλο και συνεργάτη για κάθε επιχείρηση που δεν θέλει απλά να «επιβιώσει», αλλά να αναπτυχθεί, να αναδυθεί και να θριαμβεύσει στην εποχή του Ψηφιακού Μετασχημα-τισμού.

Τα οφέλη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι άμεσα και απτά: η ανάλυση των δεδομένων οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις και αυτές οδηγούν σε καλύτερη οργάνωση, σε καλύτερα προϊόντα και καλύτερες υπηρεσίες, τα οποία με την σειρά τους οδηγούν σε μείωση του κόστους και βελτίωση των εσόδων και της κερδοφορίας.

Η Office Line αποτελεί σήμερα τον κύριο εκφραστή της δυναμικής του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στη χώρα μας, καθώς έχει υλοποιήσει εμβληματικά έργα σε μεγάλους Οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως ο ΔΕΣΦΑ, ΟΑΣΑ, Intertranslations, British American Tobacco Hellas, Ever Eden Beach Resort κ.α.

Ως διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος λύσεων Cloud στην Παγκόσμια αγορά και Microsoft Country Partner of the Year 2019 για τη χώρα μας, η Office Line αποτελεί τον στρατηγικό εταίρο των ελληνικών επιχειρήσεων, που ξεκινούν το ταξίδι τους προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε τεχνολογίες και collaboration tools της Microsoft, παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία στις επιχειρήσεις για να αλλάξουν θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, αξιοποιώντας τα Data ως βασικό πόρο, για καινοτομία, αξιοποίηση των ευκαιριών, δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και συνεχή αναπτυξιακή πορεία.

Στη νέα μονάδα καινοτομίας που ιδρύθηκε κατά τις αρχές του 2020, μια εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων αναπτύσσει νέες καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες πάνω στο πεδίο του Cloud Adoption, Modern Workplace και του Artificial Intelligence. Στόχος του Technology Hub είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, ώστε να είναι προετοιμασμένες στην εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και να προσαρμόζονται, ακόμη και σε πραγματικό χρόνο, στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο.

Καθώς ο κόσμος μας μετασχηματίζεται διαρκώς προς την ψηφιακή κατεύθυνση, η Office Line αποτελεί τον έμπιστο και ιδανικό σύμβουλο και συνεργάτη για κάθε επιχείρηση που δεν θέλει απλά να «επιβιώσει», αλλά να αναπτυχθεί, να αναδυθεί και να θριαμβεύσει στην εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Όραμα της Office Line αποτελεί η σχεδίαση και παράδοση λύσεων και υπηρεσιών υψηλής αξίας, που με τη σειρά τους δημιουργούν  μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες της.