Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Ίδρυμα «Λοχαγού Φανουράκη»

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Ίδρυμα «Λοχαγού Φανουράκη» χορηγεί πέντε υποτροφίες σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές.
15/05/2020 | 09:12

Πέντε υποτροφίες προκηρύσσει το Ίδρυμα «Λοχαγού Φανουράκη».

Αφορά νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου που επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο δημοτολογίου Κω/Χάλκης
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Πιστοποιητικό εντοπιότητας Κω/Χάλκης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Κω/Χάλκης
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους
 • Έντυπα Ε3, Ε5, Φ01-010 του ιδίου έτους μόνο στην περίπτωση που ο ίδιος ο υποψήφιος ή οι γονείς του ή ένας από τους γονείς του υποψηφίου είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή μέλη εταιρειών
 • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων οικογενείας του υποψηφίου
 • Εκκαθαριστικό ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986
 • Βεβαίωση εγγραφής από το Πανεπιστήμιο υποδοχής ή επιστολή αποδοχής
 • Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή τη Σχολή Υποδοχής
 • Αντίγραφο πτυχίων ξένης γλώσσας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (2 σελίδες το ανώτερο)
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/86

Αιτήσεις έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107249940 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00) και [email protected].