Υποτροφίες & Πρακτική

Παν. Πατρών: Τριάντα θέσεις στο τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, «ανοίγει» τριάντα θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Τριάντα θέσεις διαθέτει το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών λειτουργεί πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες.

 Σημειώστε τα απαραίτητα προσόντα:
  1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
  2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ή κατοχή ενιαίου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (ερευνητικά ενδιαφέροντα και προτεραιότητες)
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Aναλυτική βαθµολογία Μ.Δ.Ε.
  • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές 
  • Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

*Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο και να αποσταλλούν ηλεκτρονικά στο [email protected].

Προθεσμία: Έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected], τηλ. 2610996304