Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες για μεταπτυχιακά

Γνωστικά αντικείμενα, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και στοιχεία επικοινωνίας

Το Ίδρυμα «Σπύρου Χαροκόπου & Ευαν. Χαροκόπου – Πετρούτση» χορηγεί τέσσερις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και καλεί φοιτητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Τη χορήγηση τεσσάρων υποτροφίων για μεταπτυχιακές σπουδές ανακοινώνει το Ίδρυμα «Σπύρου Χαροκόπου & Ευαν. Χαροκόπου – Πετρούτση».

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
 • Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής
 • Γεωγραφίας
 • Πληροφορικής και Τηλεματικής

Οι υποψήφιοι πρέπει να: 

 1. μην έχουν ηλικία άνω των 36 ετών
 2. έχουν την ελληνική ή την κυπριακή εθνικότητα ή ιθαγένεια
 3. κατέχουν πτυχίο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
 4. έχουν ήδη γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι.
 5. μην έχουν τύχει άλλης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Eιδική έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Ίδρυμα)
 • Αντίγραφο πτυχίου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Πιστοποιητικό αποδοχής του υποψηφίου σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι.
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα 

Αιτήσεις έως την Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ίδρυμα «Σπύρου Χαροκόπου & Ευαν. Χαροκόπου – Πετρούτση» (Ακαδημίας 4, Τ.Κ. 10671 Αθήνα, τηλ. 201-3611711)