Εκπαίδευση

Εγγραφές στο τμήμα Πληροφορικής

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού. Δείτε τα δικαιολογητικά, την προθεσμία και τα στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
  • Φωτοαντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
  • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
  • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
  • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων
  • Δύο ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερικής

Διάρκεια: 18 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 1.800 ευρώ

Αιτήσεις έως την Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη 54124, τηλ. 2310 998930, 2310 998709, [email protected])