Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά (δωρεάν) στην Οθωμανική Ιστορία

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Δέκα θέσεις διαθέτει το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για το διϊδρυματικό και διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που σχετίζεται με την Οθωμανική Ιστορία.

Τίτλος προγράμματος: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία»

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • πτυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών
  • πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία όλων των προπτυχιακών µαθηµάτων
  • αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
  • πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
  • γραπτή ερευνητική πρόταση 2 σελίδων για ένα θέµα οθωµανικής ιστορίας µε σαφή έκθεση και ανάπτυξη ενός συγκεκριµένου ερευνητικού ερωτήµατος και της µεθοδολογίας
  • πτυχιακή/διπλωµατική ή σεµιναριακή εργασία που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο πανεπιστηµιακού προγράµµατος σπουδών, 
  • δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2831077379 και [email protected] (κα Αναστασία Τζανουδάκη)