Εκπαίδευση

210 μεταπτυχιακοί στο τμήμα Γεωλογίας - Περιβάλλοντος

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

19/03/2020 | 06:00

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών «ανοίγει» 210 θέσεις και καλεί μεταπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά τις Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων.

Κατευθύνσεις:

 1. Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
 2. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
 3. Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου 
 • Πιστοποιητικό σπουδών και αναλυτική βαθμολογία 1ου πτυχίου 
 • Αντίγραφα διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικών
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικών
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Βιογραφικό σημείωμα

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή να τα αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων», Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ΤΚ 15784 Αθήνα

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.800 ευρώ

Προθεσμία: Έως 30 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected], 210 7274752, 210 7274414 και 210 7274777