Εκπαίδευση

30 θέσεις στα Πληροφοριακά Συστήματα

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

15/01/2020 | 06:00

Τριάντα θέσεις παρέχει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τα Πληροφοριακά Συστήματα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
  • Αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας (ή διπλωματικής εργασίας) 
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης Αγγλικών

Σε δύο φάσεις γίνεται η επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Πρώτη φάση: Θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι.

Δεύτερη φάση: Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα», Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Άγιος Λουκάς 65404, Καβάλα τηλ. 2510 462325, 2510 462312.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 2.850 ευρώ

Προθεσμία: Έως 3 Φεβρουαρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2510 462325 και [email protected]