Εκπαίδευση

40 θέσεις στη Θρησκειολογία

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

09/12/2019 | 13:18

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Θρησκειολογία και παρέχει τις εξής ειδικεύσεις:

 1. Θρησκειολογία
 2. Βιοηθική των θρησκειών 
 3. Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει: 

 • Αίτηση: aitisi.pdf
 • Βιογραφικό σηµείωµα
 • Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
 • ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Αντίτυπα δηµοσιευµάτων τους
 • Πιστοποιητικό γνώσης µιας εκ των κυρίων ευρωπαϊκών γλωσσών 
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
 • ∆ύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 1.920 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, Π.Μ.Σ. «Συμπληρώνετε τον τίτλο του Π.Μ.Σ. που σας ενδιαφέρει», Πανεπιστημιόπολη – Τ.Κ. 15784 Άνω Ιλίσια, Τηλ. 210-7275847, 210-7275823.