Εκπαίδευση

35 θέσεις στο πρόγραμμα «Οικονομικά και Δίκαιο Επιχειρήσεων»

Δικαιολογητικά και προθεσμία

03/12/2019 | 06:00

Τριάντα πέντε θέσεις προσφέρει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τα Οικονομικά και το Δίκαιο των Επιχειρήσεων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αναλυτική βαθμολογία σπουδών
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών
  • Δύο συστατικές επιστολές: systatiki.doc
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα αντίγραφα των πιστοποιητικών είναι ακριβή αντίγραφα κι ότι θα προσκομιστούν τα πρωτότυπα, αν ζητηθούν.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 3.900 ευρώ

Προθεσμία: Έως 15 Δεκεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2510 462197 και [email protected]

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπείτε στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού: ΕΔΩ