Εκπαίδευση

Μέχρι πότε αιτήσεις μετεγγραφών κατ' εξαίρεση

Διαβάστε ολόκληρο το επίσημο έγγραφο

25/11/2019 | 15:15

Η επιτροπή κατ΄εξαίρεση μετεγγραφών εξετάζει αιτήσεις φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών για την μετεγγραφή σε σχολή ή τμήμα ή πρόγραμμα σπουδών από αντίστοιχους φορείς.

Αφορά φοιτητές συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  • Έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος)
  • Δύο εκπροσώπους που υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων (ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη)
  • Έναν εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως μέλος
  • Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας ως μέλος

Η επιτροπή είναι άμισθη και συγκροτείται ανά έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αιτήσεις για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή σε ημερομηνίες και με διαδικασία που ανακοινώνονται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αυτή την αίτηση οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων τα οποία απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Στην αίτηση που υποβάλλεται επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά τα οποία τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατ΄ εξαίρεση.

Ο πλήρης φάκελος του αιτούντος και η τεκμηριωμένη απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Ίδρυμα, στο οποίο ο αιτών έχει αιτηθεί μετεγγραφή κατ΄ εξαίρεση.

Η υποβολή αιτήσεων των μετεγγραφών κατ' εξαίρεση ξεκινούν στις 27 Νοεμβρίου και τελειώνουν στις 10 Δεκεμβρίου 2019.

Δελτίο τύπου: deltio.docx

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε το επίσημο έγγραφο.