Εκπαίδευση

Νέα μεταπτυχιακά από το Παν/μιο Δυτικής Αττικής

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Προθεσμία

30/10/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά την Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων.

Ειδικεύσεις:

 1. Προσχολική Αγωγή
 2. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 3. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: aitisi.pdf
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Κείμενο προθέσεων φοίτησης με λόγους συμμετοχής και επιστημονικά ενδιαφέροντα
 • Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο
 • Αποδεικτικά καλής γνώσης Αγγλικών
 • Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου 
 • Διπλωματική ή πτυχιακή εργασία

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως 10 Ιανουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.