Εκπαίδευση

«Εκπαίδευση και Πολιτισμός» από το Χαροκόπειο

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Προθεσμία

22/10/2019 | 06:00

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο οργανώνει και λειτουργεί νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Εκπαίδευση και Πολιτισμός".

Αφορά:

 1. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη
 2. Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 3. Πολιτισμική Αγωγή

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων
 • Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Αντίγραφα βεβαιώσεων παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων κατάρτισης
 • Αντίγραφο βεβαίωσης γνώσης Η/Υ
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας
 • Συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως 17 Δεκεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.