Εκπαίδευση

Έως 100.000 ευρώ χρηματοδότηση (για κάθε έργο) με προκαταβολή 80%

Ολόκληρη η νέα προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Δημοσιεύτηκε σήμερα (14/10) η προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για την υλοποίηση του έργου "Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης".

Η προκήρυξη απευθύνεται σε: 

  • Μέλη ΔΕΠ
  • Ερευνητικό προσωπικό
  • Μεταδιδακτορικούς
  • Υποψήφιους διδάκτορες
  • Μεταπτυχιακούς
  • Φυσικά πρόσωπα 

Χρηματοδότηση

(-) Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για κάθε έργο ανέρχεται στο ύψος των 100.000 ευρώ. 

(-) Η χρηματοδότηση των προτεινόμενων έργων που θα επιλεγούν θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

α) προκαταβολή ύψους 80% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου κατά τη σύναψη της σύμβασης της χρηματοδότησης με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., και

β) αποπληρωμή του υπόλοιπου 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, με την υποβολή του συνόλου των παραδοτέων

Προθεσμίες - Υποβολή προτάσεων

Ολόκληρη η προκήρυξη 

komvoi_erevnas_kai_kainotomias_2.pdf