Εκπαίδευση

Δωρεάν εξειδίκευση στις Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες

Κριτήρια επιλογής, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

13/08/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Το νέο πρόγραμμα αφορά τις Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες.

Κριτήρια Επιλογής:

  • Βαθμός πτυχίου (20%)
  • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα (15%)
  • Επίδοση στην διπλωματική εργασία σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (15%)
  • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1) (5%)
  • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα (10%)
  • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (10%)
  • Συστατικές επιστολές (5%)
  • Προφορική συνέντευξη (20%)

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 30 Αυγούστου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2710 372162 και [email protected]