Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στην Ναυτιλία (Παν/μιο Πειραιώς)

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

12/08/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα που αφορά την Ναυτιλία και παρέχει δύο κατευθύνσεις: Οικονομική και Διοικητική.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: aitisi.pdf
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
 • Υπεύθυνη δήλωση
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο φωτογραφίες

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 24 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 7.800 ευρώ

Προθεσμία: Έως 15 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.