Εκπαίδευση

210 θέσεις στις στρατηγικές διαχείρισης κρίσεων

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Λήγει η προθεσμία

24/07/2019 | 06:00

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Αφορά στις Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων και παρέχει τις εξής ειδικεύσεις:

 1. Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
 2. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 3. Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε 210 άτομα.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών και αναλυτική βαθμολογία 1ου πτυχίου
 • Αντίγραφα διπλωμάτων
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας
 • Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Βιογραφικό σημείωμα

Υποβολή δικαιολογητικών στη διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων», Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ΤΚ 15784, Αθήνα. 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.800 ευρώ

Προθεσμία: Έως Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.