Εκπαίδευση

Παν/μιο Πειραιώς: Εξειδίκευση στη Ναυτιλία

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Πότε λήγει η προθεσμία

09/07/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς λειτουργεί το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Το νέο πρόγραμμα αφορά την Ναυτιλία και προσφέρει δύο κατευθύνσεις: Οικονομική και Διοικητική.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βαθμός πτυχίου
 • Δύο συστατικές επιστολές 
 • Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικών
 • Υπεύθυνη δήλωση
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο φωτογραφίες

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 24 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 7.800 ευρώ

Προθεσμία: Έως 31 Ιουλίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 414 2397, [email protected], [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες λεπτομέρειες.