Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά από το Παν/μιο Δυτ. Αττικής (60 θέσεις)

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών». 

Αριθμός Εισακτέων: 60 άτομα ανά έτος

Κατευθύνσεις:

 1. Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 2. Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
 3. Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου 
 • Περίληψη πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας
 • Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και στόχων 

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1) στη διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1), Αγ. Σπυρίδωνος, 12243, Αιγάλεω, Αττική.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 5 Ιουλίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:

- Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

E-mail: [email protected] ή [email protected]

Τηλέφωνο: 210 5385312

Fax: 210 5910975