Εκπαίδευση

Νέα μεταπτυχιακά από το ΕΚΠΑ (210 θέσεις)

Δικαιολογητικά, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων».

Κατευθύνσεις:

 1. Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
 2. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 3. Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση

Δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών και αναλυτική βαθμολογία 1ου πτυχίου
 • Αντίγραφα διπλωμάτων
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών 
 • Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Βιογραφικό σημείωμα

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή να τα αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων», Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ΤΚ 15784, Αθήνα. 

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.800 ευρώ

Προθεσμία: έως 31 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε την προκήρυξη.