Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στα Logistics

Κριτήρια επιλογής, δικαιολογητικά, προθεσμίες

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τίτλος Προγράμματος: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας- Logistics

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 • Απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών
 • Απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών
 • Απόφοιτοι Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Απόφοιτοι Σχολών Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων

Κριτήρια Επιλογής:

 1. Γενικός βαθμός πτυχίου
 2. Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 3. Επίδοση της διπλωματικής εργασίας
 4. Τυχόν ερευητική δραστηριότητα
 5. Επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση: aitisi-eisagogis-sto-deal.doc
 • Αντίγραφο Διπλώματος
 • Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Βιογραφικό σημείωμα (ερευνητική δραστηριότητα)
 • Δύο συστατικές επιστολές

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ταχυδρομικώς τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος. Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωφόρος Αθηνών‐Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες (πλήρη), 30 μήνες (μερική)

Δίδακτρα: 2.700 ευρώ

Προθεσμία: έως 1 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: prosdeal_1.pdf

Πληροφορίες:

-Γραμματεία του Τμήματος

Τηλέφωνο: 24210‐74007 και 24210‐74010

Fax: 24210‐74050

Ε‐mail: [email protected]