Εκπαίδευση

Διατμηματικά μεταπτυχιακά από το Αριστοτέλειο

Ειδικεύσεις, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής, προθεσμία, ολόκληρη η προκήρυξη

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή στο πρόγραμμα τριάντα πέντε πτυχιούχων στις εξής ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α: «Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα». Η ειδίκευση πραγματεύεται και αναλύει ζητήματα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών-Πολιτισμών, αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

Ειδίκευση Β: «Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα». Η ειδίκευση πραγματεύεται και αναλύει ζητήματα της Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, της διοίκησης και ηγεσίας των ανθρωπίνων πόρων και εξέλιξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων: 

 1. Κάτοχοι τίτλων 1ου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
 2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: aitisi.pdf
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα 
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
 • Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων

Να στείλτε τα παραπάνω δικαιολογητικά στην διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραμματεία Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Κτήριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Κριτήρια Επιλογής:

 1. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος
 2. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών
 3. Γραπτή εξέταση (project) στο αντικείμενο Μεταπτυχιακού 
 4. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα Επίπεδο Β2 

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.100 ευρώ

Προθεσμία: έως Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: prokiryxi.pdf